Portal Proveïdor
Portal Proveidor Ajuntament de Vic
Avís Legal

Avís Legal

Aquest Portal té per objecte posar a la disposició dels usuaris tota classe de serveis i informacions relacionades amb l`entitat associada de manera totalment gratuïta.

L`usuari d`aquest Portal haurà d`acceptar les presents condicions i termes d`ús que tenen caràctervinculant, entenent-se que el simple ús d`aquestes pàgines suposa la referida acceptació amb caràcter íntegre i sense cap tipus de reserves. Aquestes condicions i termes d`ús tindran una vigència indefinida, reservant-se l`entitat participant el dret a modificar-les.

L`usuari accedirà al Portal i farà ús del contingut del mateix conforme a la legalitat vigent a cada moment i a les normes de la bona fe, la moral i els bons costums. L`usuari no podrà usar el present assetjo web amb cap finalitat o propòsit que sigui il·legal o estigui prohibit per les presents condicions d`ús, quedant prohibida qualsevol actuació en perjudici de l`entitat participant o de tercers.

Especialment l`usuari no podrà accedir al Portal de manera quedanyi, deteriori, inutilitzi o sobrecarregui els serveis i/o informació oferta, no podrà interferir l`ús d`aquests serveis i/o informació per altres tercers, no podrà intentar l`accés ni accedir a llocs, serveis, sistemes informàtics del Portal o a xarxes connectades al Portal sense autorització quan la mateixa sigui preceptiva per a l`accés, ni mitjançant actes d`intrusió(hacking) o per qualsevol un altre mitjà no autoritzat.

L`entitat participant; es reservenel dret a suspendre temporalment l`accés al portal, sense previ avís, de forma discrecional i temporal.